Referencje ogólne Dolnośląskiej Federacji Sportu we Wrocławiu za 25 lat współpracy
Referencje ogólne SZS "Dolny Śląsk" za rok 2015
Referencje Dolnośląskiej Federacji Sportu na 91 pakietów programu MULTISPORT 2014
Referencje Dolnośląskiej Federacji Sportu na 45 pakietów programu MULTISPORT 2015
Referencje SZS Dolny Śląsk za dostawy programu Mały Mistrz 2014
Referencje SZS Ziemia Lubuska za dostawy programu Mały Mistrz 2014
Referencje Gimnazjum nr 1 w Oławie za dostawy sprzętu sportowego
Referencje Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bulowicach za dostawy sprzętu sportowego
Referencje Centrum Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Rawie Mazowieckiej za dostawy sprzętu sportowego
Referencje Urzędu Mar­szał­­kow­s­kie­go Wo­je­­wódz­­twa Dolno­­śląs­kie­go - Wydz. Spor­tu i Re­kre­­acji za do­s­ta­­wy sprzę­tu spor­­to­­we­­go
Referencje Liceum Ogólnokształcącego Nr XII we Wrocławiu za dostawy sprzętu sportowego
Referencje Publicznej Szkoły Podstawowej w Drzonkowie za wyposażenie sali sportowej w sprzęt
Referencje Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego we Wrocławiu
Referencje Gimnazjum Nr 1 w Kłodzku za dostawę sprzętu sportowego
Referencje Urzędu Miasta Sto­łecz­nego Warszawy Wydz. Spor­tu i Re­kre­acji dla Dz.Mo­ko­tów za dos­ta­wę 274 piłek do siat­ków­ki i ko­szy­ków­ki
Referencje Zespołu Szkół Ponad­gim­naz­jal­nych w Kłodzku za dostawę sprzętu sportowego
Referencje Dyrektora Zespołu Szkół w Prusicach
Referencje Dyrektora Gimnazjum Nr 39 we Wrocławiu
Referencje Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkol­no Wy­cho­waw­cze­go w Ką­tach Wroc­ław­skich za kom­plek­so­wą dos­ta­wę sprzę­tu spor­to­we­go, kom­pu­te­ro­we­go i mul­ti­me­dial­ne­go